+همون پسره دم تأتر شهر؟ آره دیوونه؟ خیلی پستی!
- آره خب مگه چیه؟
...
+خاك تو سرت چرا اولین بار تو خونشون باهاش قرار گذاشتی؟
- چشات كور شه - حسودیت میشه؟ میدونی خونشون كجاس؟ میدونی ماشینش چیه؟ لكسوس
+ لكســـوس؟؟
- بعله

[مكالمه واقعی دو دختر جوان - دیروز - جولوی سیبزیمینی فروشی نرسیده به میدون ولیعصر]