آقایی كه شب جمعه پیش ساعت 4 صب دم در امامزاده صالح هایدا ویژه پخش میكردی
خاستم بگم نذرت كه قبوله هیچ شوما گل های گلی