خانوم چندشی كه امروز تو تاكسی گیر داده بودی كه بیا من میبرمت اونجایی كه میخای و من بلدم و اینا
خاستم بگم درسته كه من امروز خعلی خوش تیپ شده بودم اما شوما هم اساسی بو سركه میدادیا