+ آقا ببخشین فلكه اول آریا شهر اینه یا بعدی؟؟
- ببین بستگی به این داره كه شوما از كودوم طرف بری. از هر طرف كه بری اولی میشه فلكه اول دومی هم میشه فلكه دوم دیگه. كاملن واضحه

[مكالمه راننده تاكسی و یه خانوم - امروز  - واقعی]