لدفن تا پایان وخت اداری فردا یك فتوكپی از تمام برگه های شناسنامه ارائه نمایید.

با تشكر
كارگزینی