من از نسل ایستادن كنار زنبیل های قرمز تو صف های طولانی بقالی برای شیر و قند و شكر كوپنی هستم.