بابابزرگ میگفت:
مردم روستای كیگا كه تو جاده امامزاده داووده، وقتی امامزاده زخمی ازونجا رد شده، قرار نبوده كه لوش بدن
اما وختی مامورای حكومتی سر میرسن، مردم با چشماشون جاشو نشون میدن
میگن ازونموقع چشم خودشون و نواده هاشون همگی چپ شده :)