هر كی از در مغازه اومد تو، دزده

+ اینو علی سَتلایت، یكی از كاسبای جمهوری تو نوجوونی یادم داد.