تازه ازدواج كرده بودن
هیچ پولی برا شرو نداشتن
یكی از فامیلای دورشون بهشون یه خونه داد تازندگی كنن
قرار شد فقد اجاره بدن، بدون پول پیش
بعد دو سال و نیم كه خاستن پاشن ازونجا، كل اجاره هاشونو كه پس انداز كرده بود، با یه لبخند پسشون داد