+ دوست عزیز ببخشین ساعت دقیقن چنده؟ من میخام گوشیمو تنظیم كنم
- هفت
+ اما ساعتتون كه هفتوبیس دیقس!
- میدونم، میكشم جولو تا از برنامه هام عقب نمونم