ژانر این فامیلایی كه باز اول عیددیدنیا میگن: خب آقا ابالفضل سربازی كه رفته، كارم كه داره، خوشتیپم كه هس، دیگه وختشه، كی شیرنی میخوریم؟