+ ممداقا این سر و صدا برا چیه؟
- خانم آقای سرافراز صب فوت كرد، بنده خدا سنیم نداش
+ اا خدا رحمتش كنه، چند سالشون بود مگه؟
- هشتادو یكی دوسال