ساكنان دریا پس از مدتی دیگر صدای امواج را نمی شنوند
چه تلخ است روایت غمبار عادت