تمام دانشجویان ایرانی یه همكلاسی داشتن به اسم پندار
به ما هم كه میرسن ماجرای اون استادشون و اون شعر پرده پندار رو تعریف میكنن