- زن داری؟
+ من؟؟ نه
- اینترنت زیاد میبینی؟
+ میبینم؟؟ بله
- اگه یه موقعی عكس این زنای لختی پتی اومد، زود بزن یه ایسگاه دیگه، نگاه نكن، خوب نیس
+ چشم :|
- بار سنگینم بلند نكن، جوونی، باد میكنه

[مرز زنونه مردونه اوتوبوس آریاشر - من و پیره زن 96 درجه]