خدایا از ما كه گذشت. اما تو ورژن بعدی آدما امكان شاتدان رو بزار. هایبرنید حداقل