میدونی چطور میشه از این همه بدبختی رها شد؟ یه شب یه شام درست حسابی درست کنی بعد سر فرصت تمام درزای درو پنجره رو ببندیم یکیمون شیر گازو باز کنه بریم بخوابیم صبح که بیدار میشیم همه دردسرامون پریده.

[صابر ابر - اینجا بدون من]