اونموقه ها عكسای بهرام رادانو كه میدید میگفت: این چیه؟ چرا انقد بیریخت و بیكلاسه؟
دیرو دیدمش
سوار یدونه از این سوناتا اتاق 2012 با شوهرش
یارو به مسعود شصتچی گفته بود زكی