+ ردیفی؟ اوضای كار خوبه؟
- نبابا كجاش خوبه؟ شركت پول نمیده بهمون
+ پ چجوری میگذرونی؟
- هیچی! شبا تو یه خیابون خلوت اجارش میدم دیگه