تو دانشكده عرق سگی میفروخت
چندبارم كه تو دانشگاه سیگاری بار گذاشته بود، بهم تارف كرد
ازون لاتایی كه خونشون ته خط بود
دیرو دیدمش
میگف: فوق الاهیات رو گرفته، برای دكترا هم دانشگا تهران قبول شده
دنبال كتاب منطق فهم دین میگشت