+ اا این گوشیه كه بابات برات خریده چقد گندس :)
- نه دیوونه ، گوشی نیست كه، برا بازیه، یچیز مث این گیم كوچیكا


خدایا چرا؟