آقای پلیسی كه دیشب توی میدون توحید وختی دوتا دیویسشیش پشت چراغ از خط عبور كردن و شوما فقد اون پسررو جریمه كردین و با اون دختره كه بهتون لبخند زد كاری نداشتین
بله با خود شمام
من به نوبه خودم اقدام شوما رو در تولید فاحشه وطنی تحسین میكنم