+ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الر...
- چرا تند تند زیر لب بسم الله میگی؟
+ آخه مامبزرگ میگه: یكی از سوزن میترسن، یكیم از بسم الله! سریع غیب میشن!


  • دنبالک ها: 1 ، 2 ، 3 ،