دیروز یه موش دیدم كه جارو به دمش بسته بود و رفت تو سوراخ