+ پس پارسال فارغوتحصیل شدین
- بله
+ به سلامتی، چه مدركی گرفتین؟
- فوق لیسانس علوم سیاسی
+ موفق باشین، الان كجا مشغولین؟
- گاوداری

[مكالمه واقعی - من و یكی از اقوام]