اولین پنشنبه آموزشی ارتش فرمانده گروهان همرو جمع كرد و گفت: هركی انتقاد و پیشنهادی داره بگه
یه پسره كه مسئول نظافت 9چشمه (دستشویی ها) بود پاشد و با اون لهجه شیرین جنوبی گفت:
جناب سروان من نه انقاد دارم و نه پیشنهاد. فقد یه سوال دارم از همرزمام، برادر من چرا وختی كاسه هست، اون كنج؟