آقای محترمی كه هر روز عصر سر بخارست-عباس آباد میبینمت
شومایی كه با كت و شلوار و كیف سامسونت، خیلی با كلاس گدایی میكنی
من میفهمم كه اون تریپت و گونه سرخت برای آبروته
اما اونی كه باید بفهمه، نمیفهمه
چون بی آبروئه