آقایی كه دیروز جلوی مترو 7تیر زدی دهن اون جوونو پر خون كردی كه به ممه‌های اون دختره دست زده بود
خاستم بگم شومای حیوون هیچ فرقی با اون جوون حیوون نداری