+ اِ اِ اِ  آقا لهش كردین!
- ول كن بابا آدم نیس كه، گربس. راحت شد ازین مملكت