- آقا این نوت بوكو چند خریدی؟
+ چطور؟ یملیونوصد
- یكودویس مال من
+ :| (فرار)

[مكالمه واقعی من و همون گدایی كه صبا سر عباس آباد ولیعصر میشینه]