+ آقا ازین كتونیا مردونشم دارین؟
- اینا اسپورته داداش