چند ماه پیش حامله بود
چند شب پیش نبود
بچه ایم در كار نبود