- مهندس چیكار كنیم كه وختی با كیس خونه به اینترنت وصلیم صدامونو شنود نكنن
+ كیا؟
- آمریكا، اسرائیل، پنتاگون دیگه
+ مگه سیستمت میكروفن داره؟
- نه