- هووووی چیكار می كنی مرتیكه؟ حواست كجاست؟ عاشقی؟
+ جان؟ بله! امروزم دارم میرم خاستگاریش!
- جدن؟ آقا تبریك میگم! ایشالا به پای هم پیر شین! بوق