امروز صب یه پیره زنی توی اتوبوس یهو بی هوا پشت پیرنمو كه خاكی شده بود تكوند
امروز صب پیرمرد راننده تاكسی یه شكلات با یه خنده زیبا تحویلم داد