همكار عزیزم كه دیروز اون دوغ منو از تو یخچال اداره پیچوندی
خاستم بگم چون این كارو چن بار تكرار كرده بودی، تو این آخری تف كرده بودم