آقای مسئول احمقی كه تو برچسب های جدید تاكسی ها نرخ رو 2222ریال تعیین كردی
آخه شانگول! چن وخته تو خیابون و شهر نیومدی كه نمیدونی الان بیس ساله دیگه 2 ریالی وجود نداره