- سلام خانم دكتر
+ سلام خانوم! حال شما خوبه؟
- سلامت باشین. خانم دكتر این كاندومی كه شما بعد اون كلاس دادین برا شوهرم بهش نمیسازه. همش بالا میاره!
+ نمیسازه؟! بالا میاره؟! مگه چیكارش میكنه؟
- چمیدونم والا! موقع خوردن كه با یه پارچ آب میفرستش پایین! بعدشم همش اوق میزنه

[خاطره مشاور مسائل جنسی درمانگاه فاضل از زمان طرح خودش تو یه روستا - واقعی]