فامیل حزبلاهی و ارزشی عزیز كه یه ماه پیش نوت بوك خریدی و ازم چیز شكن گرفتی
خاستم بگم دوستان شما در شبكه های اشتماعی برای ما قابل روییت هستند
خجالت بكش بعدشم برو آب بكش