با پبکان خوشکلش سر شادمان سوارم کرد
بعدش دیدم هر کی میگه مستقیم سوارش نمیکنه
پرسیدم چرا؟
گفت: با سیبیلت خیلی حال کردم سوارت کردم وگرنه من با این اتول خوشکلم مسافر کشی نمیکنم