من در كشفری زندگی می كنم كه در پایتخت آن دو راننده پس از شاخ به شاخ زدن ماشین هایشان در خط ویژه اتوبوس از ماشین های خود پیاده شده و مثل سگ یكدیگر را كتك می زنند.