آبدارچی رفته برا پسر 19 سالش یه دختر 14سالرو گرفته
میگم چرا؟
میگه آخه زن زود پیر میشه، بزرگتر می گرفتم پسرم چیزی نمی فهمید
میگه آخه باس دختر سن كم بگیری تا خودت بتونی هر طور میخای تربیتش كنی