دستم كه پیارسال شكست دیگه مث اولش نشد
هر چیزی رو چن دقه دستم نگه میدارم ذوق ذوق میكنه
دل كه جای خودش داره حالا...