+ برنامه سازی استادش چجوره؟ خوبه؟
- نه بابا حضور و غیاب میکنه