یك ماه صب تا شب جون میكنم برای 489 هزار تومن
اونوخ میگه یارو برای اینكه تو مجتمعشون تو سعادت آباد بتونه وختی میاد تو پاركینك ماشینشو راحت كج پارك كنه، پاركینگ بغلی رو ماهی یه تومن اجاره كرده