-  مادرتینا مگه قرار نبود تا 10 برسن؟ هنو زنگ نزدن؟ پاشو یه زنگ بزن بهشون
.
.
.
+ الو مامان، الو...
- سلام خانوم، شما صاحب این گوشیرو میشناسین؟
+ بله مادرم هستن، اتفاقی افتاده؟
- این گوشی از یه سمند افتاده بیرون كه یه كامیون رفته روش هر پنش تا مسافرش مردن