+ آقا این دارو رو دارین؟
- نه. شرکت پخش نمی کنه!
+ چرا؟ ما مریض داریم
- هیچی، گذاشتن گرون تر شه بعد پخش کنن!

ایرانی جموعت 1  2  3