اسمش سپیده است. 21 سالشه.
محمد رضا خیلی دوسش داشت.
صب تا شب جون میكند تا بره بگیرتش.
سپیده رفت زن یه پیر مرد 89 ساله پولدار شد.
پیره مرده انقد خسیسه كه سپیده سوءتغذیه گرفته.