تو فیلم توفیق اجباری، گلزار تو خونش یه عروسك كشی داشت كه عطاران هی اینو میكشید پایین، عروسكه هم بالا پایین میرفت و صدا در میاورد
عطاران نیگاش میكرد و میخندید و حال میكرد
گاهی فك میكنم فرق ما با این عروسكه چیه؟