+ آقا این جوونه بدل فروشه بود تا همین یكی دو ماه پیش سر منوچهری فردوسی میشست دیگه بساط نمیكنه؟
- نه آقاجون، اون مزدا تیری خریده، دیگه نمیاد